Role MČ v oblasti sociálně-zdravotnických služeb

Služby fungují, chybějí jen granty. Praha 8 má fungující síť sociálních a zdravotních služeb, nicméně v oblasti jejich financování by pomohlo obnovení grantové politiky městské části, především z prostředků získaných „privatizací“ bytů. Do budoucna by prioritu mělo představovat zajištění služeb pro seniory, kteří již v současné době tvoří čtvrtinu obyvatel Prahy 8 a jejichž počet bude v příštích letech i nadále vzrůstat.

Role městské části v oblasti sociálně-zdravotnických služeb spočívá především v zajištění podmínek pro jejich fungování a rozvoj tak, aby byla zabezpečena jejich kvalita a dostatečná kapacita. Zejména je třeba pamatovat na snadnou dostupnost služeb v místě bydliště a informování veřejnosti o poskytovaných službách. Je možné konstatovat, že v oblasti sociální a zdravotní péče Městská část Praha 8 svou roli dlouhodobě plní, neboť na jejím území působí v současné době 62 poskytovatelů sociálních a sociálně-zdravotnických služeb, z čehož 53 zde má své sídlo. Je pozitivním jevem, že na území Prahy 8 je v současné době poskytována většina typů sociálních služeb. V roce 2006 se Městská část Praha 8 přihlásila k procesu komunitního plánování sociálních služeb, jehož cílem je zajistit jejich efektivní fungování a dostupnost na základě skutečně zjištěných potřeb uživatelů.

Nelze však zapomínat na skutečnost, že z celkového počtu 106 tisíc obyvatel, kteří dnes na území naší městské části žijí, tvoří čtvrtinu občané starší 60 let. Podíl seniorů se bude v budoucnu dále zvyšovat, a proto je třeba této cílové skupině věnovat zvýšenou pozornost. Městská část Praha 8 má se službami pro seniory bohaté zkušenosti, především díky činnosti svých příspěvkových organizací, jimiž jsou Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb a Gerontologické centrum, které poskytují zdravotní a sociální služby zejména občanům této městské části. Patří mezi ně například pečovatelská služba, provoz domu s pečovatelskou službou, domácí ošetřovatelská péče, denní stacionář pro seniory, rehabilitační služba, dům sociálních služeb, a rovněž sociální a gerontopsycho­logické poradenství. Díky těmto službám mají senioři možnost žít aktivně a důstojně, k čemuž přispívají i jiné nabízené programy. Další skupinou, na kterou by městská část měla zejména pamatovat, jsou rodiny s dětmi, neboť právě ty využívají služeb v okolí svého bydliště nejčastěji.

Navzdory rozsáhlé nabídce poskytovaných služeb však Městská část Praha 8 již od roku 2001 nemá propracovanou grantovou politiku a neposkytuje tak ze svého rozpočtu finanční prostředky na granty v sociální a zdravotní oblasti, tj. neumožňuje organizacím působícím v této oblasti využít možnost získání dotací na své projekty. V loňském roce sice městská část rozdělila prostředky ve výši přes 2 miliony Kč, ty však byly poskytnuty ze zdrojů Hlavního města Prahy. I vzhledem k pravděpodobnému zisku větších finančních příjmů, např. z prodeje bytových domů neboli „privatizace“, bychom přivítali, aby se radnice k systému grantové politiky vrátila. Kromě klasických oblastí kultury, sportu a zájmových sdružení by pak vhodná témata pro vypsání grantů představovala i oblast sociální a zdravotní.

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892